Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig- eller privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Brottmål kallas de mål där någon är misstänkt för att ha begått ett brott och/eller där någon har blivit utsatt för ett brott. Den som misstänks för att ha begått ett brott kallas under förundersökningsstadiet för misstänkt. Senare i processen, något förenklat under rättegången i domstol, kallas personen istället tilltalad. Den som har utsatts för ett brott benämns som målsägande. Efter att förundersökningen är slutförd ansöker vanligtvis åklagaren om stämning vid tingsrätten. Därefter väcker tingsrätten åtal mot den misstänkte som nu alltså kallas tilltalad.

Den misstänkte har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Denne försvarsadvokat har som enda uppgift att tillvarata den misstänktes rätt.

Målsäganden har vanligtvis rätt till ett målsägandebiträde. Detta är en advokat som utses av tingsrätten för att företräda brottsoffret under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling, även kallad rättegång. Målsägandebiträdet framför eventuell skadeståndstalan och fungerar som ett stöd under processen.

I vissa fall är ett målsägandebiträde inte tillräckligt utan en särskild företrädare för barn utses av tingsrätten. Förenklat kan sägas att denne tar över vårdnadsansvaret för barnet under processen och beslutar om huruvida – och i så fall när barnet skall inställa sig för förhör. Förhören hålls i stort sett uteslutande på Barnahus i Borås eller Göteborg.

Vi handhar alla typer av brottmål. Det kan röra sig om våldsbrott, exempelvis misshandel, tillgreppsbrott såsom exempelvis rån eller stöld, sexualbrott som exempelvis våldtäkt eller sexuellt ofredande eller ekonomisk brottslighet. Vi handhar till stor del relationsbrott såsom grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Gemensamt för de allra flesta klienter vi träffar är att de känner ett obehag inför situationen denne har hamnat i. Ibland för att man känner skam över någonting man faktiskt erkänner, och ibland för att man är oskyldigt anklagad. Vår främsta uppgift som Din advokat är att företräda Dig. Inom brottmål har åklagaren bevisbördan och Du är att betrakta som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. Detta är vår utgångspunkt.

Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill ska företräda Dig. För det fall Du inte gör det kommer tingsrätten att utse en advokat. För det fall Du vill bli företrädd av viss advokat bör Du således tala om det så snart som möjligt, helst i den första kontakten med polisen.

Vi har erfarenhet från alla typer av brottmål och har det engagemang och de resurser som krävs för att på bästa sätt kunna tillvarata Din rätt.

Ett brottmål är mycket förenklat ett mål som tas upp i en rättegång inför rätten. Åtal väcks av tingsrätten efter ansökan om stämning från åklagaren som för statens talan. Misstanke finns då om att den eller de tilltalade har begått ett visst angivet brott. För det fall en person döms för ett brott aktualiseras frågan om vilken påföljd; i folkmun kallat straff, som är lämplig. I detta avseende lämnar Frivården ett förslag. En vanlig missuppfattning är att man endast antingen kan dömas till böter eller till fängelse. Så är det naturligtvis inte. Dessa frågor hjälper vi Dig som Din försvarsadvokat att reda ut. I tingsrätten som dömer som första instans i brottmål dömer en juristdomare jämte tre nämndemän som är politiskt tillsatta. Förhandlingar i tingsrätten är som huvudregel offentliga men i vissa känsliga typer av mål hålls förhandlingen inom stängda dörrar. För det fall en dom överklagas prövas den av hovrätten som andra instans. I vissa fall krävs då prövningstillstånd. Som sista instans att pröva en dom är Högsta Domstolen.

Verksamhetsorter: västra sverige, Borås och Göteborg med omnejd

Vi arbetar i Borås och Göteborg med omnejd till exempel Kinna, Ulricehamn, Mölndal, Kungsbacka osv. Inom brottmål arbetar vi med all typ av brottslighet såsom rån, stöld, rattfylleri, narkotikabrott, misshandel, sexualbrott, bokföringsbrott och andra straffbelagda gärningar.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.