LVU

Lagen om vård av unga är den lag som reglerar tvångsomhändertagande av barn och ungdomar som far illa i hemmet.

Socialtjänsten anser ibland att ett barn måste beredas vård utom hemmet. I dessa fall företräder vi vårdnadshavaren eller barnet.

När socialtjänsten till skillnad från Dig som vårdnadshavare anser att Ditt barn bör beredas vård utom hemmet aktualiseras LVU. Det kan även vara så att Ni som vårdnadshavare har samma uppfattning som socialtjänsten men att barnet över 15 år motsätter sig vård. I dessa fall kan ett tvångsomhändertagande till skydd för barnet bli aktuellt.

LVU är förkortningen för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Till hjälp för Dig som vårdnadshavare utser förvaltningsrätten ett offentligt biträde. Barnet får ett eget biträde som kallas ställföreträdare. Denne tar över ett slags vårdnadsansvar under processen. Är barnet tillräckligt gammalt har barnets biträde dock endast rollen som offentligt biträde.

LVU

Lagen om vård av unga är den lag som reglerar tvångsomhändertagande av barn och ungdomar som far illa i hemmet.

Insatser till stöd för ett barn eller en ungdom bör alltid ske i samförstånd med den unge.

Förenklat kan sägas att Socialtjänsten kan gripa in med stöd av LVU då föräldrarna till ett barn av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver. Det kan röra sig om destruktiva familjeförhållanden som missbruk eller kriminalitet. I sådana fall kan socialtjänsten under vissa förutsättningar ha rätt att ta tvångsomhänderta den unge i enlighet med LVU.

mål som rör LVU i Borås och Göteborg

Vi kan förordnas som Ditt offetliga biträde i mål som rör LVU. Vi handhar denna typ av uppdrag i hela västsverige exemplevis Borås, Kinna, Jönköping och Göteborg med omnejd.

Vårdnadshavare i ett mål som faller inom ramen för LVU har rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar vårdnadshavarens rätt. Även barnet, den unge, har rätt till ett biträde. För det fall Du vill att viss advokat ska företräda Dig ska du meddela socialtjänsten detta omgående. För det fall Du inte gör det har Du ändå rätt till ett biträde men förvaltningsrätten utser då den jurist eller advokat som ska företräda Dig.

Beslut om vård med stöd av LVU

Beslut om att omedelbart omhänderta ett barn med stöd av LVU fattas av socialnämnden. Beslutet ska sedan underställas förvaltningsrätten som meddelar beslut om huruvida beslutet som socialnämnden fattade var riktigt eller inte. Förvaltningsrätten meddelar sedan efter ansökan från socialnämnden dom i mål om LVU. Domen kan sedan överklagas till Kammarrätten och sista instans är Högsta Förvaltningsdomstolen. Lagen av vård av unga behandlar beredande av vård, omedelbart omhändertagande, vården i sig, särskilda befogenheter, upphörande av vård samt andra åtgärder.

Vid frågor som rör LVU finns vi till Din hjälp.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.